Változás bejelentés

Tulajdonos/díjfizető változás

A 2005. évi távhőtörvény értelmében a felhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új felhasználó, a birtokba adást követő 15 napon belül köteles írásban a távhőszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a birtokba adást követő 15 napon belül a felhasználó változás bejelentése nem történik meg, úgy a számlázás alapjául a bejelentés dátuma szolgál.

A bejelentéshez csatolni kell az átíráshoz szükséges dokumentumokat (adás-vételi szerződés, csereszerződés, hagyatékátadó végzés, ajándékozási szerződés és a birtokba adási nappal a meleg víz mellékmérő állása).

Változás bejelentő lap

Tájékoztató díjfizető/tulajdonosváltozáshoz

Együttes kérelem

A díjfizető személyében bekövetkezett változást a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény határozza meg. A tulajdonos bérbe adja a tulajdonát képező lakást, garázst, egyéb helyiséget.

Az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlő, vagy használó együttes kérelmére, a távhőszolgáltató a díjat közvetlenül a bérlő, vagy a használó részére számlázza.
A távhőszolgáltatási díj a bérlő, vagy használó által történő megfizetésért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel.

A távhőszolgáltatás díját (legkorábban az együttes kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően, amennyiben a kérelem benyújtása az adott hónap 20. napjáig megtörténik, egyébként pedig a benyújtást követő második hónaptól kezdődően) a távhőszolgáltató a bérlő/használó/haszonélvező részére számlázza.

Az együttes kérelem benyújtását a tulajdonos, bérlő, vagy használó személyesen, vagy írásban teheti meg a formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával.

A díjfizető személyében bekövetkezett változások nem érintik a felhasználó és a távhőszolgáltató között létrejött általános közszolgáltatási szerződés érvényességét.

Az új díjfizető tudomásul veszi, hogy a társasház vagy szövetkezeti ház és a MIHŐ Kft. között megkötött szolgáltatási szerződések rá nézve is kötelező érvényűek.

Együttes kérelem

Névátírás

A családi állapot megváltoztatása (házasságkötés, válás), valamint haláleset miatt bekövetkezett változás bejelentése esetén a számlázás folyamatos marad, csak a számlafizető neve változik. Ebben az esetben a bejelentést követő hónaptól kerül az új névre a távhőszolgáltatási számla.

A házasságkötés, válás bejelentéséhez csatolni kell a Házassági Anyakönyvi Kivonatot vagy a személyazonosító igazolványt.

Haláleset miatt bekövetkező változás esetén a Hagyatéki végzés bemutatása szükséges.

Adatok és levelezési cím változása

Levelezési cím

Az Ügyfélnek a bejelentést személyesen, vagy írásban kell megtenni a szükséges dokumentum bemutatásával, vagy csatolásával (lakcímkártya). Az új címre történő számla kibocsátása a következő havi számlázáskor érvényesül.

Adatok és levelezési cím változása