MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 
KIVONAT A MUNKÁLTATÓI VISSZAÉLÉS- BEJELENTŐ RENDSZERRŐL
SZÓLÓ SZABÁLYZATRÓL

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság) elkötelezett a tisztességes és átlátható működés mellett. Ennek érdekében a Társaság munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert (továbbiakban: Bejelentő rendszer) üzemeltet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gtbkr.) 7.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel, valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben (Pkbtv.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

A Bejelentő rendszer célja, hogy biztosítsa a jogszabályok, belső eljárások, valamint a Társaság etikai alapelveit sértő szabályok megszegése miatt a munkáltatói visszaélések bejelentés megtételének a lehetőségét. A Társaság etikai alapelveit védő magatartási szabályokat az Etikai Kódex tartalmazza.

A Bejelentő rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.
A Bejelentő rendszer NEM a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok bejelentésére szolgál. Az ilyen tárgyú panaszok bejelentésére és kezelésére vonatkozóan a Panasz és közérdekű bejelentések kezelésének szabályzat kivonatában foglaltak az irányadóak.

https://miho.hu/ugyfelek/meglevo-ugyfelek/panaszkezeles

A bejelentés megtételére jogosultak a Társaság munkavállalói, valamint a MIHŐ Kft.-vel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan külső személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik. 
A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentő bejelentését az alábbi módon és formában teheti meg írásban.

A bejelentés megtételére a formanyomtatvány kitöltésével van lehetőség elektronikus vagy postai úton:

Elektronikus úton az alábbi űrlapot kitöltve
Postai úton MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 3534 Miskolc, Gagarin utca 52.„megfelelési tanácsadó részére s.k.” címezve

A formanyomtatvány elérhető : 

Bejelentési formanyomtatvány

Bejelentési formanyomtatvány

A munkáltaói visszaélés gyanújának bejelentéséhez a bejelentőnek a „bejelentési formanyomtatványt” kell kitöltenie. A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága céljából az alábbi főbb adatok, információk megadása szükséges:

  • a bejelentő egyes személyes adatai (neve, lakcíme, értesítési cím), jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve (anonim bejelentés esetén ezen adatok megadása nem szükséges);
  • a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt szervezet, személy(ek) neve;
  • az eset részletes leírása; és
  • az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információ

A bejelentéshez a bejelentő bizonyító erejű dokumentumokat csatolhat, mely(ek) a bejelentésben leírt körülményeket alátámasztják és a bejelentő rendelkezésére állnak. Ezek támpontot nyújthatnak a vizsgálat során. A bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények, adatok, információk és bizonyítékok alapján teszi meg, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményeket vonhat maga után. A jóhiszemű bejelentővel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos megkülönböztetés, a bejelentésért felelősségre nem vonható.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha a

  • a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg (anonim bejelentés),
  • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
  • a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,
  • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. 

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselő útján – kifejtse, és azt bizonyítékokkal alátámassza. 
A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés megfelelő kivizsgálását.

A Társaság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja, amely határidő - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható, azonban a vizsgálat időtartama hosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

Azt követően, hogy a Társaság a bejelentést kivizsgálta, annak eredményéről, valamint a megtett intézkedésről a bejelentőt tájékoztatja. 

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás miatt és a vizsgálat alapján hatósági eljárás vagy büntetőeljárás kezdeményezése indokolt úgy a Társaság jogosult és köteles intézkedni a megfelelő lépések, valamint a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás nem minősül bűncselekménynek, azonban az sérti a Társaság magatartási és egyéb szabályait úgy a Társaság, mint munkáltató – a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően – a szabályokat megsértő vagy a visszaélést elkövető munkavállalókkal szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat. 

Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy a bejelentés megalapozatlan vagy az ügyben további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárás lezárásra kerül.

A bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában a Társaság bizalmasan kezeli.
A bejelentő rendszer biztosítja, hogy a nevét vállaló bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani.

Abban az esetben, ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. 

Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor ‐ ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is ‐ a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

Munkáltatói visszaélés- bejelentő űrlap

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező
Ezzel a mezővel korlátlan számú fájl tölthető fel.
100 MB korlát.
Engedélyezett típusok: gif, jpg, jpeg, png, tif, txt, rtf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, avi, mov, mp3, mp4, rar, svg, zip.
100 MB limit per form.
CAPTCHA
15 + 2 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.